תגובת הפועל להסכם הלכאורי שהועבר מהאיגוד

 1. לאור הטענה שהבאתם בפנינו, לפיה בהתאם להסכם שביניכם לבין ערוץ הספורט, מועדי המשחקים נקבעים על ידי ערוץ הספורט והינכם כפופים לקביעותיו של ערוץ הספורט בקשר לכך, (וראה למשל סעיף 1 למכתבה של היועצת המשפטית לאיגוד הכדורסל עו"ד רונית אמיר-יניב, מיום 28.12.17) ביקשנו, בין היתר, לעיין בהסכם האמור.
 2. למרות שבקשתנו לעיין בהסכם עלתה כבר במכתבנו אליכם מיום 26.12.17, עלתה בשנית ביום 27.12.17 בפגישה שנערכה במשרדי איגוד הכדורסל, ובשלישית במכתב נוסף מיום 27.12.17 וברביעית במכתב נוסף ביום 29.12.17, כמו גם בשיחות בעל-פה, העברתם אלינו את ההסכם רק היום, 30.12.17, לאחר השעה 20:00. ואף זאת, מבלי שהועבר אלינו עותק מלא של ההסכם ותוך שכלל לא צוין בו מועד כריתתו המדויק.
 3. יתר על כן, כבר בפנייתנו השנייה ביקשנו מכם לעיין בפרוטוקולים של הוועדות הרלוונטיות באיגוד לצורך כריתת ההסכם, והוספנו וביקשנו את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.
 4. עד מועד כתיבת מכתב זה, לא טרחתם להעביר לעיוננו את הפרוטוקולים והמסמכים הרלוונטים.
 5. ונדגיש, להבנתנו, ההסכם בין איגוד הכדורסל לערוץ הספורט נכרת (ככל שנכרת) ללא מכרז, ככל הנראה, בהסתמך ובכפוף לחוות דעת היועצת המשפטית של איגוד הכדורסל, לפיה ניתן להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות ללא קיום מכרז.
 6. לפיכך, ברי כי נבקשכם להעביר לעיוננו המיידי, את חוות דעתה הרלוונטית של היועצת המשפטית בעניין זה, כפי שנמסרה (וככל שנמסרה) למי באיגוד הכדורסל אשר כרת את החוזה.
 7. מעיון ראשוני בהסכם שהועבר אלינו הערב, עולה כי אין בסיס לטענה שהבאתם בפנינו, לפיה על פי ההסכם מועדי המשחקים נקבעים, כביכול, על ידי ערוץ הספורט, והינכם כפופים, כביכול, לקביעות אלו.
 8. יתרה מכך, ככל שהעמדה שהצגתם בפנינו כנה, הרי שבשים לב להוראות ההסכם שהעברתם לעיוננו, עולה חשש כבד כי ויתרתם, שלא כדין, על זכויות חוזיות מפורשות שמקנה לכם ההסכם באשר לקביעת מועדי המשחקים.
 9. בחירתכם לוותר על זכויות חוזיות מובהקות, תוך פגיעה קשה במועדון הכדורסל הפועל תל אביב (פגיעה שהובהרה לכם פעם אחר פעם), וזאת כדי להיטיב עם ערוץ הספורט, נגועה לשיטתנו בחוסר תום לב חמור ומהווה לשיטתנו הפרה בוטה של התחייבויותיכם וחובותיכם על פי דין.
 10. אנחנו שומרים על מלוא זכויותינו גם בעניין זה.
 11. הינכם נדרשים, שוב, להעביר לעיוננו נוסח מלא של ההסכם, על כל נספחיו, ולהבהיר באיזה מועד מדויק נכרת, וכן להעביר לעיוננו את העתקי הפרוטוקולים וכל המסמכים אותם ביקשנו.
 12. הינכם נדרשים, להעביר לעיוננו את חוות דעתה של היועצת המשפטית לאיגוד הכדורסל עו"ד רונית אמיר-יניב, שאישרה, לכאורה, להאריך את הסכם זכויות השידור של משחקי גביע המדינה עם ערוץ הספורט, ללא מכרז, בשלוש שנים, כמו גם את הפרוטוקול של הוועדה הרלוונטית באיגוד.
 13. אשר על כן, אנו חוזרים על עמדתנו לפיה לא נאפשר את כניסתם של צוותי שידור מטעם ערוץ הספורט למשחק במסגרת רבע גמר גביע המדינה בכדורסל, שעתיד להתקיים היום, 31.12.17 בהיכל קבוצת שלמה ולא נאפשר את שידורו.
 14. רשמנו בפנינו אמירות שנאמרו ונשמעו לפיהן תשקלו נקיטה בהליכים משפטיים כאלו או אחרים. עלינו להודיעכם כי במידה ותנקטו בהליך כלשהו במעמד צד אחד או בכלל, הינכם מתבקשים לצרף מכתבנו זה (וכל התכתבות שקדמה לו) ולהפנות את תשומת לבו של בית המשפט לתוכנו, שאם לא כן, תיחשבו למי שפנה לבית המשפט בבקשת סעד במעמד צד אחד, כשהוא מסתיר מבית המשפט מידע רלוונטי אשר היה בו כדי להשפיע על שיקול דעתו במתן הצו.