תקנון חנות

תנאי השירות

 תקנון חנות מוצרים באתר האינטרנט www.hapoeluta.com

מועדון הכדורסל הפועל תל-אביב ועמותת הפועל אוסישקין – תקנון לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות אתר האינטרנט

כללי

1.
(א)

אתר האינטרנט של מחלקת הכדורסל של מועדון הכדורסל של הפועל תל אביב ועמותת הפועל אוסישקין (להלן – "האתר") משמש בין היתר, כאתר המיועד לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן – "הלקוחות" או "הלקוח")

(ב)

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמתע.

(ג)

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מועדון הכדורסל הפועל תל- אביב ועמותת הפועל אוסישקין (להלן – "המועדון" ו/או "הפועל" ו/או "העמותה").

לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. לכן אם אינך מסכים (מסכימה) לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש(ת) שלא לעשות כל שימוש באתר בכל הנוגע לרכישת מוצרים ו/או שירותים מהמועדון.

אודות המכירות

2.
(א)

המועדון מעניק ללקוח/ת את האפשרות לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים מיוחדים כפי שמפורסמים באתר..

(ב)

מיד לאחר ביצוע הזמנה תבצע המערכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ישירות או באמצעות יישום PayPal, ועם קבלת אישור לפעולת הרכישה נשוא ההזמנה מאת חברת כרטיסי האשראי או לברת PayPal, תינתן ללקוח הודעה מתאימה בדבר אישור ההזמנה. ההזמנה תירשם במחשבי המועדון, וכמו כן יישלח ללקוח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות מסיום הליך אישור המכירה.

יובהר ויודגש כי משלוח הזמנה בדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת רכישה, ואינו מחייב את המועדון. הרישום שנרשם במערכת האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו באמצעות האתר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או יישום PayPal, שפרטיו יוקלדו ע"י הלקוח למערכת האתר, וזאת – לאחר אישור ביצוע פעולת הרכישה.

הלקוח יהיה רשאי לפנות למועדון בבקשה לשינוי פרטי החיוב. המועדון יבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי.

דע/י: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית, והעושה כן – צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

(ג)

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי או חברת PayPal, יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם המועדון לצורך הסדרת אישור מאת חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולת הרכישה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י הלקוח ואישור העסקה ע"י חברת האשראי לגבי אותו כרטיס האשראי שנמסר למועדון ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 (שבעה) ימים שימנו ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי שלו למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה המועדון זכאי לבטל את הזמנת הלקוח מבלי שללקוח תהיינה תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלשהן כנגד המועדון ו/או כנגד מי מטעמו של המועדון.

אספקת/הובלת המוצרים

3.
(א)

המועדון ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הלקוח באמצעות האתר של המועדון לכתובת בישראל, למען אשר יוקלד ע"י הלקוח בעת ביצוע הזמנתו, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

המועדון יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים אשר יהיו נהוגים באותו זמן אצל המועדון. המועדון מתחייב לספק רק מוצר אשר מחירו ישולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. הבעלות במוצר תעבור ללקוח רק לאחר שחשבון המועדון יזוכה בפועל במלוא סכום המכירה של המוצר או השירות נשוא ההתקשרות שבין הלקוח למועדון.

(ב)

המועדון לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של המועדון, לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

(ג)

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה המועדון יהיה המועדון רשאי להעמיד את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש עם הלקוח.

(ד)

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל – המועדון יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

(ה)

התקנון של רשות הדואר לישראל, או של כל גוף אחר אשר באמצעותו המועדון יבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר אשר ירכש באמצעות האתר, ויחייב כל מציע וכל לקוח. אספקתם של כל המוצרים ו/או של כל השוברים ו/או של כל הכרטיסים המאשרים את רכישת השירותים תעשה אך ורק באמצעות משלוחם בדואר רשום בלבד.

(ו)

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה' של השבוע הקלנדרי, לא כולל ימי שישי, שבתות, ערבי חג וימי חג).

(ז)

דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי המועדון לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ויודגש:
כל מכירה אשר תעשה בתשלומים תחוייב בריבית בשיעור אשר יצויין באתר בעת ביצוע הזמנת הרכישה ע"י הלקוח ועפ"י המקובל באותו מועד בעסקאות "קרדיט" מסוג זה אצל חברת האשראי הרלבנטית.

למניעת ספקות מודגש ומוסכם כי לא תאושר ע"י המועדון רכישה בתשלומים של מוצרים ו/או של שירותים כלשהם באמצעות האתר ללא חיוב הלקוח בריבית כאמור בגין פרישת תשלומי הלקוח עבור רכישת המוצרים ו/או השירותים מהמועדון באמצעות האתר.

(ח)

רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מדוכן המוצרים באולם הביתי של המועדון  או ממשרדי המועדון. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מדוכן המוצרים באולם הביתי של המועדון  או ממשרדי המועדון על הלקוח לפנות ישירות למועדון. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 21 (עשרים ואחת) ימי עסקים אשר ימנו מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ירכוש מוצר ולא יאסוף את המוצר עד המועד האמור לעיל, תבוטל העסקה עמו, והוא יחוייב בתשלום כל הוצאות המועדון בגין כך.

(ט)

בעת אספקת המוצר, רשאי המועדון לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר, כתנאי למסירה המוצר.

דע/י: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או במוצר ו/או בשרות נשוא החוזה או העסקה, או שלא עקב אי-התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח, אזי – ובמידה והמוצר כבר נשלח ללקוח, על מבצע הפעולה ו/או הלקוח להחזיר למועדון את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא, והמועדון יפעל כמיטב יכולתו לשם השבת המוצר לספק ממנו נרכש המוצר, וזאת – על חשבונו הבלעדי והמלא של הלקוח.

במידה והמועדון לא יצליח להחזיר הנכס ו/או המוצר הרלבנטיים לספק ו/או אם הספק יסרב לקבלם חזרה – אזי בנסיבות המתוארות לעיל בסעיף קטן זה יחוייב הלקוח במלוא סכום הזמנתו, ויהא זכאי לקבל חזרה מהמועדון את המוצר הרלבנטי.

(י)

יובהר ויודגש כי כמקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, יחשב מקום מושבו של המועדון, וזאת – גם במקרה בו בחר הלקוח רוכש המוצר ו/או השרות, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

כשרות להשתמש באתר

4.
(א)

האתר פתוח בשלמותו לשימושו של כל מי שמעונין להשתמש בו, וכל משתמש כזה יהיה רשאי לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(1)

המשתמש באתר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יחולו במקרה כזה הוראות חוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

(2)

המשתמש באתר הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(3)

המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי "ויזה" או "ישראכרט" או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(4)

המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

5.
(א)

כדי לרכוש מוצר/שירות יתבקש הלקוח לספק לנציג המועדון כל מידע נוסף אשר ידרש לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון, ומספר כרטיס אשראי.

ביצוע ההזמנה באתר מהווה גם הסכמה מצידך לכך שהמועדון ישמור כל מידע אישי אודותיך או אודות רישומיך במאגרי המידע שלו.

(ב)

המועדון מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין, או כדי למנוע שימוש לרעה. המועדון יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות או מכירת המוצר הרלבנטיים לעיסקה עם אותו לקוח, או לגבי שילובו של הלקוח במבצעים ו/או בפרסום מכירת מוצרים ו/או שירותים חדשים מטעם המועדון.

(ג)

המועדון ינקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן המקובל כיום בישראל. בהתקיים נסיבות שאינן בשליטתו של המועדון ו/או הנובעים מכח עליון – המועדון לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו של הלקוח, ובכלל זה גם במקרה שמידע כלשהו יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה ע"י צד ג'.

ביטול עסקה/מכירה

6.
(א)

לקוח אשר יבצע את פעולת הרכישה באמצעות כרטיס אשראי יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן") ו/או לפי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

(ב)

לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן עיקר התנאים והדרך בהם יכול הלקוח לבטל את עסקת הרכישה שיבצע באמצעות האתר.

המועד לביטול עיסקת הרכישה של המוצר – החל מיום עשיית העסקה ועד לחלוף ארבעה עשר ימים אשר ימנו מיום קבלת המוצר.

(ג)

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לתיבת הדוא"ל של חנות המועדון –shop@hapoeluta.com..

(ד)

תוצאות הביטול עקב פגם ו/או עקב אי התאמה:

ביטל הלקוח עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים שנמסרו לו מאת המועדון, יחזיר המועדון ללקוח בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים אשר ימנו מיום קבלת ההודעה על הביטול ע"י הלקוח, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה, ולא יגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם;

קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה או החוזה, יעמידו חזרה לרשות המועדון במקום שבו נמסר לו המוצר ע"י המועדון, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ה)

תוצאות הביטול שלא עקב פגם ו/או קיום אי התאמה:

ביטל הלקוח את העסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר כאמור לעיל, יחזיר המועדון ללקוח, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים אשר ימנו מיום קבלת ההודעה על הביטול מאת הלקוח, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה, ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% (חמישה אחוזים) ממחיר המוצר או השרות נשוא החוזה או העסקה, או על סך של 100 ש"ח (מאה שקלים חדשים), לפי הגבוה מבניהם, וכל זאת – בכפיפות להשבת המוצר למועדון ע"י הלקוח עפ"י תנאי תקנון זה.

דמי ביטול אלה יחשבו, לכל ענין ודבר, כפיצוי מוסכם אשר נקבע בתום לב, ובמשותף, על ידך וע"י המועדון בהתחשב בנזקים הצפויים למועדון, ומבלי שהמועדון יהיה חייב בהוכחתם של נזקים כלשהם.

קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה או החוזה, יפעל הלקוח להחזרת המוצר למשרדי המועדון, על חשבונו הבלעדי והמלא, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שיקבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מהמועדון ו/או מהעמותה ו/או מהספק של המועדון או העמותה אל חברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י הלקוח, כפוף לכך שהלקוח יחזיר למועדון את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם, וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע/י: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש כלשהו ו/או לאחר שבוצעה בהם פעולת הרכבה כלשהי, זולת לאחר קבלת אישור מוקדם, ובכתב, לכך מאת המועדון.

אי השבת הנכס ו/או המוצר למועדון בהתאם לתנאי תקנון זה יביא לחיובו של הלקוח במלוא סכום ההזמנה בתוספת כל הוצאות המועדון.

(ו)

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של המועדון לתבוע מהלקוח את נזקיו, ובכלל זה גם בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו ו/או עקב השימוש בו, ו/או עקב ביצוע פעולת הרכבה כלשהי הקשורה בו, ע"י הלקוח ו/או ע"י מי מטעמו.

(ז)

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') של חוק הגנת הצרכן.

(ח)

האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על המועדון אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

(ט)

המועדון יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, בקרות אחד ו/או יותר מבין המקרים הבאים, והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המועדון:

(1)

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

(2)

במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

(3)

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים באינטרנט את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

(4)

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

(5)

אם יתברר למועדון כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מי מבין המתקשרים בעיסקה ו/או מי מהם ו/או הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.

(6)

אם יתברר למועדון ו/או למי מטעמו כי הלקוח עלול למכור את המוצר או השרות אותם רכש מהמועדון לצד ג' כלשהו ו/או לסחור באופן כלשהו במוצר ו/או בשרות האלה, בכולם ו/או בחלקם.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב, לרבות בדוא"ל, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר.

(י)

אם לאחר סיום מכירה יתגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאי המועדון לבטל את המכירה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור – המועדון לא יהיו אחראי, ולא יישא, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כישלון תמורה מלא

(יא)

המועדון מתחייב כי בכל מקרה שבו הלקוח יהיה מעונין לבטל העסקה עקב כישלון תמורה מלא, יפעל המועדון על מנת לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך.

לא הצליח המועדון לספק ללקוח מוצר חלופי הולם, ישיב המועדון ללקוח את מלוא הכסף ששולם לו בפועל ע"י הלקוח, ובלבד שהלקוח ביטל כדין, ובמועד הנדרש את העסקה עם המועדון.

תנאים נוספים

7.
(א)

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המועדון.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

(ב)

המועדון ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למי מכל אלה מכל סיבה שהיא. בקרות אירוע כזה של גרימת נזק ו/או גרימת הפסד ו/או מניעת רווח מהלקוח ו/או ממי מטעמו ו/או מצד שלישי כלשהו, אזי המועדון שומר בזאת על זכותו לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב ללקוח. בנוסף על כך, המועדון לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים כלשהם אשר ירכשו באתר והאחריות לגביהם תחול על הלקוח בלבד וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה ותשולמנה על חשבונו הבלעדי והמלא של הלקוח.

כמו כן, הלקוח יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתחזוקה ולשירות (כולל כביסה) הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נמסרה לו הודעה אחרת, ובכתב, מאת המועדון.

(ג)

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות מלאה ובלעדית של המועדון ו/או של מורשה כדין מטעמו.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם המועדון נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.

(ד)

רישומי המחשב של המועדון בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

(ה)

כל רוכש באתר אשר יבצע פעולת רכישה של מוצר כלשהו ו/או של מוצר כלשהו ו/או של שירות כלשהו באמצעות האתר של המועדון – יחשב, לכל ענין ודבר, כמי שהסכים והתחייב בהסכמה ובהתחייבות מלאות ובלתי חוזרות לכל תנאיו והוראותיו של חוזה זה.

(ו)

אין בתקנון זה כדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או לפגוע מהחובות והחיובים המוטלים על כל לקוח אשר הונפק לשימושו כרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב ו/או על כל גוף המנפיק כרטיסי אשראי ו/או כרטיסי חיוב, בהתאם למפורט בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986.

שונות

8.
(א)

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

(ב)

תקנון זה עודכן לאחרונה ע"י המועדון בתאריך 24.1.2017 והוא ניתן לשינוי ע"י המועדון בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא של המועדון בלבד.

(ג)

במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או כבלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, כפי שבוטאה בתקנון זה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראותיו של תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה של תקנון זה אשר תבוטל ו/או שתצומצם על ידי ביהמ"ש המוסמך.